Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử

Ngôn ngữ hiển thị

Các phương pháp xác định giá

Adapted from content excerpted from the American Express® OPEN Small Business Network


Bạn đã sẵn có một vài phương pháp định giá khác nhau. Mỗi phương pháp có thuận lợi và bất lợi của nó, và việc chọn lựa một kỹ thuật đúng có thể rất quan trọng để tối đa hoá lợi nhuận của bạn. Dưới đây là những miêu tả ngắn gọn về mỗi phương pháp.

Định giá cộng chi phí

Cách thức định giá này được xây dựng để đảm bảo rằng các chi phí cố định và chi phí biến đổi được bù đắp và lợi nhuận được tính trong giá. Để sử dụng phương pháp định giá theo chi phí, hãy cộng chi phí cố định trực tiếp và gián tiếp vào lợi nhuận để đạt tới mức giá của bạn. Việc bạn tính tất cả các chi phí khi sử dụng phương pháp này để định giá là rất quan trọng vì việc bỏ sót có thể dẫn tới giảm lợi nhuận.

Định giá cạnh tranh

Nếu thị trường bạn đang gia nhập có một mức giá định sẵn và rất khó có sự khác biệt giữa các sản phẩm, bạn có thể cần phải sử dụng phương pháp định giá cạnh tranh. Nếu bạn lựa chọn đặt ra một mức giá khác biệt trong một ngành mà có mức giá định sẵn cho các sản phẩm rất khó phân biệt, hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn có thể bảo vệ được các mức giá bạn đang đặt ra và nhận biết về giá trên thị trường mục tiêu của bạn có thể sử dụng việc định giá này.

Định giá theo chi phí cộng thêm

Thường được các nhà phân phối lẻ sử dụng, giá được tính bằng cách cộng một khoản xác định vào chi phí của một sản phẩm.

Định giá theo cầu.

Nếu bạn bán sản phẩm cho các thực thể đa dạng, những người mua từ bạn một khối lượng hàng hoá khác nhau, có thể bạn sẽ muốn dùng phương pháp định giá theo cầu. Ví dụ, một nhà sản xuất bán hàng cho cả nhà phân phối buôn và nhà phân phối lẻ sẽ c ó thể đưa ra thoả thuận ưu đãi hơn cho những người bán buôn mua với số lượng lớn hơn. Ghi nhớ rằng luật có thể qui định, bạn phải tính một mức giá chung cho những sản phẩm giống nhau. Nếu bạn muốn đưa ra những mức giá khác nhau, Bạn phải lập cơ chế chiết khấu với bất cứ khách hàng nào mua với khối lượng lớn.

Hộp công cụ miêu tả hoạt động kinh doanh

FAQ's   Phần giới thiệu   Miêu tả hoạt động kinh doanh Thị trường
Phát triển và Sản xuất Bán hàng và Marketing Ban quản lý Tài chính

Copyright © 1995-2015, American Express Company. All Rights Reserved.

 Chia sẻ  Phiên bản in  Địa chỉ thư điện tử
Các mức đánh giá (8) Nói chung  
  • Hiện tại 3.9/5 Ngôi sao.
If you are a human, do not fill in this field.
Nhấp lên các ngôi sao để đánh giá.